การสร้างอุโมงค์…รถไฟฟ้าใต้ดิน

ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนั้น ขั้นตอนที่สำคัญคือ การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน  เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าขั้นตอนการขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้ทีมวิศวกรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขั้นตอนแรกในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคือทำการสำรวจหน้าดินว่าเหมาะสมในการก่อสร้างหรือไม่ จะต้องขุดลงไปลึกเท่าใด  ต้องวางแนวอุโมงค์อย่างไร ซึ่งแนวอุโมงค์เหล่านี้จะก่อสร้างขึ้นที่หลังเนื่องจากตลอดแนวอุโมงค์จะมีโครงสร้างทางโยธาต่าง ๆ เช่น สะพาน  ตึก  เสาไฟฟ้า  เป็นต้น โดยจะต้องวางแนวอุโมงค์เพื่อหลบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย รวมทั้งท่อประปาของการประปานครหลวง  ในการก่อสร้างอุโมงค์และสถานนี้รถไฟฟ้านั้นต้องใช้เทคนิคทางด้านโยธาชั้นสูง

ขั้นตอนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคือ หลังจากขุดเอาหน้าดินออกแล้วก็สร้างโครงสร้างสถานี ส่วนอุโมงค์รถไฟฟ้าจะใช้เครื่องเจาะเจาะลงไป เมื่อเจาะเสร็จก็มีเสริม Concrete  segment  ที่ทำเป็นวงกลมเข้าไป และจะเจาะต่อไปเรื่อย ๆ  ซึ่งเทคนิคในการก่อสร้างของอุโมงค์รถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้านั้นก็ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่แตกต่างกัน เมื่อมีการเคลื่อนตัวของพื้นดินหรือแรดดันนั้เปลี่ยนแปลงไป  อุโมงค์สามารถขยับขึ้น-ลงได้ ซึ่งสามารถจะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากพื้นดินอ่อนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าดินเพราะหน้าดินไม่ใช่สิ่งที่เป็นของแข็งอยู่ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ส่วนซ่อมบำรุงจะออกสำรวจอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินแทบทุกวันดูว่าโครงสร้างของอุโมงค์มีการเคลื่อนตัวมากน้อยแค่ไหน

CR..https://www.scimath.org/article-science/item/1278-a-subway-tunnel#:~:text=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87,%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3