โครงการอาคารชุด(คอนโด) แนวรถไฟฟ้า

โครงการได้ดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ทั้งแบบ Static Load Test และ Dynamic Load Test ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี